Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2018

holiday
17:34
8633 4296
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaskman askman
holiday
17:27
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi."
holiday
17:27
9129 826e 500
Reposted frommessinhead messinhead viadepresja depresja
holiday
17:25
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viadepresja depresja
holiday
17:25
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromnaturalginger naturalginger viadepresja depresja
holiday
17:34
8633 4296
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaskman askman
holiday
17:27
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi."
holiday
17:27
9129 826e 500
Reposted frommessinhead messinhead viadepresja depresja
holiday
17:25
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viadepresja depresja
holiday
17:34
8633 4296
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaskman askman
holiday
17:27
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi."
holiday
17:27
9129 826e 500
Reposted frommessinhead messinhead viadepresja depresja
holiday
17:34
8633 4296
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaskman askman
holiday
17:27
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi."
holiday
17:34
8633 4296
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaskman askman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl