Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2018

holiday
17:34
8633 4296
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaskman askman
holiday
17:27
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi."
holiday
17:27
9129 826e 500
Reposted frommessinhead messinhead viadepresja depresja
holiday
17:25
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viadepresja depresja
holiday
17:25
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromnaturalginger naturalginger viadepresja depresja

July 10 2015

holiday
14:05
7836 d600 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viaoll oll

July 04 2015

holiday
08:04
Reposted fromRaya Raya viakjuik kjuik
07:52
0131 c39c 500
Reposted fromidiod idiod viaoll oll

June 30 2015

holiday
19:26
7946 bad0 500
Reposted fromministerium ministerium viaoll oll
holiday
19:23
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viakjuik kjuik
holiday
16:10
3893 85e1
Reposted fromchemist chemist viakarolajna karolajna
holiday
09:43

Tiny dragon discovered in Indonesia - Draco volans, or the Flying Dragon

June 23 2015

holiday
17:05
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viaextract extract
16:02
4592 aca6
Reposted fromimmortal-a immortal-a viagwiazdeczka gwiazdeczka

June 19 2015

16:16

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic vialabellavita labellavita
holiday
16:16
1225 e657
Reposted fromavooid avooid vialabellavita labellavita

June 17 2015

holiday
08:06
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viaoll oll
holiday
07:36
2864 33ed 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaoll oll
holiday
07:35
7788 5f66
Matrioszka:))))
Reposted fromIriss Iriss viacheri cheri
holiday
07:34
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl